Spreker

Marit van der Pool

Op de Dag van de Commissaris was Marit samen met Frits van der Woude te zien en te spreken tijdens de verschillende subsessies.

Een korte terugblik van Marit en Frits:

We leven in een snel veranderende wereld en zien ons gesteld voor vele (nieuwe) uitdagingen. Nu de wetgever deze veranderingen niet bij lijkt te kunnen benen, bestaat voor ondernemingen nu nog veel ruimte om eigen beleid te kiezen op de (nieuwe) maatschappelijke vraagstukken. Maar bestaat die ruimte wel echt?

De rechtspraak (met als belangrijk voorbeeld de Shell Klimaatzaak) leert ons dat je houden aan het ‘geschreven recht’ niet altijd voldoende is. Als je weet dat jouw handelen schade veroorzaakt, en je kunt die schade redelijkerwijs voorkomen, dan kun je gehouden worden dat ook te doen.

Het IPCC rapport geeft ons de wetenschap: de aarde warmt op en dit komt door de mens. We hebben niet alleen de overheid maar ook het bedrijfsleven nodig om het tij te keren. Deze wetenschap schept verantwoordelijkheid en dat geeft risico’s van aansprakelijkheid.

Marit van der Pool treedt veel op voor bestuurders en commissarissen in procedures en adviseert over de daarbij te maken strategische keuzes. Zij weet waar de aansprakelijkheid begint en eindigt en geeft daarover boardroom advies. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Marit is volstrekt ingevoerd in de door verzekeraars gehanteerde aansprakelijkheidsverzekeringen en de eisen die aan de dekking worden gesteld. Daarmee is zij in staat bij een aanspraak oplossingsgericht het gesprek met verzekeraars te voeren.

De personen die het beleid bepalen en daarvoor verantwoordelijkheid dragen komen steeds meer persoonlijk in de wind te staan. Voorbeelden als ING, Urgenda en Shell laten bovendien zien dat rechters bij hun afwegingen de moraliteit van het handelen van de onderneming een steeds belangrijker rol laten spelen.

De tendens is dat het aandeelhoudersbelang en de bredere kring van stakeholders van een onderneming tot verscherping van taakopvattingen tussen het bestuur en de commissarissen zal leiden. Waar normen en waarden door maatschappelijke ontwikkelingen verschuiven zullen nieuwe zorgplichten ontstaan. De rechterlijke macht lijkt zich er in elk geval van doordrongen dat van hen wordt gevraagd de samenleving te beschermen door de grenzen van het recht te benutten.

Marit en Frits zullen na een korte inleiding met enkele stellingen met de leden in debat gaan met als centraal thema:

Dreigt er persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder of commissaris als maatschappelijke zorgplichten door de onderneming niet in acht worden genomen?