Spreker

Frits van der Woude

Frits treed als advocaat op voor verzekeraars, bestuurders en commissarissen in aansprakelijkheidskwesties en dekkingsgeschillen. Bijvoorbeeld bij grote of mediagevoelige faillissementen waarbij curatoren of de aandeelhouders de bestuurders en commissarissen aanspreken. Verder is Frits als docent verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is naast bestuurslid van Kennedy Van der Laan N.V. ook lid van de Commissie Werkelijke Schade in de Toeslagen Affaire.

Op de Dag van de Commissaris is Frits te zien en te spreken als spreker tijdens de verschillende subsessies.

Dag van de Commissaris

4 november

De personen die het beleid bepalen en daarvoor verantwoordelijkheid dragen komen steeds meer persoonlijk in de wind te staan. Voorbeelden als ING, Urgenda en Shell laten bovendien zien dat rechters bij hun afwegingen de moraliteit van het handelen van de onderneming een steeds belangrijker rol laten spelen.

De tendens is dat het aandeelhoudersbelang en de bredere kring van stakeholders van een onderneming tot verscherping van taakopvattingen tussen het bestuur en de commissarissen zal leiden. Waar normen en waarden door maatschappelijke ontwikkelingen verschuiven zullen nieuwe zorgplichten ontstaan. De rechterlijke macht lijkt zich er in elk geval van doordrongen dat van hen wordt gevraagd de samenleving te beschermen door de grenzen van het recht te benutten.

Marit en Frits zullen na een korte inleiding met enkele stellingen met de leden in debat gaan met als centraal thema:

Dreigt er persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder of commissaris als maatschappelijke zorgplichten door de onderneming niet in acht worden genomen?