Spreker

Frits van der Woude

Op de Dag van de Commissaris was Frits samen met Marit van der Pool te zien en te spreken tijdens de verschillende subsessies.

Een korte terugblik van Frits en Marit:

We leven in een snel veranderende wereld en zien ons gesteld voor vele (nieuwe) uitdagingen. Nu de wetgever deze veranderingen niet bij lijkt te kunnen benen, bestaat voor ondernemingen nu nog veel ruimte om eigen beleid te kiezen op de (nieuwe) maatschappelijke vraagstukken. Maar bestaat die ruimte wel echt?

De rechtspraak (met als belangrijk voorbeeld de Shell Klimaatzaak) leert ons dat je houden aan het ‘geschreven recht’ niet altijd voldoende is. Als je weet dat jouw handelen schade veroorzaakt, en je kunt die schade redelijkerwijs voorkomen, dan kun je gehouden worden dat ook te doen.

Het IPCC rapport geeft ons de wetenschap: de aarde warmt op en dit komt door de mens. We hebben niet alleen de overheid maar ook het bedrijfsleven nodig om het tij te keren. Deze wetenschap schept verantwoordelijkheid en dat geeft risico’s van aansprakelijkheid.

Frits treed als advocaat op voor verzekeraars, bestuurders en commissarissen in aansprakelijkheidskwesties en dekkingsgeschillen. Bijvoorbeeld bij grote of mediagevoelige faillissementen waarbij curatoren of de aandeelhouders de bestuurders en commissarissen aanspreken. Verder is Frits als docent verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is naast bestuurslid van Kennedy Van der Laan N.V. ook lid van de Commissie Werkelijke Schade in de Toeslagen Affaire.

De personen die het beleid bepalen en daarvoor verantwoordelijkheid dragen komen steeds meer persoonlijk in de wind te staan. Voorbeelden als ING, Urgenda en Shell laten bovendien zien dat rechters bij hun afwegingen de moraliteit van het handelen van de onderneming een steeds belangrijker rol laten spelen.

De tendens is dat het aandeelhoudersbelang en de bredere kring van stakeholders van een onderneming tot verscherping van taakopvattingen tussen het bestuur en de commissarissen zal leiden. Waar normen en waarden door maatschappelijke ontwikkelingen verschuiven zullen nieuwe zorgplichten ontstaan. De rechterlijke macht lijkt zich er in elk geval van doordrongen dat van hen wordt gevraagd de samenleving te beschermen door de grenzen van het recht te benutten.

Marit en Frits zullen na een korte inleiding met enkele stellingen met de leden in debat gaan met als centraal thema:

Dreigt er persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder of commissaris als maatschappelijke zorgplichten door de onderneming niet in acht worden genomen?